Fad bliadhna, tha an sgioba air a bhith ag obair air clàr-amais dhe na h-òrain a rinneadh agus a sheinneadh ann an Alba Nuaidh, air an taghadh bho iomadh tobair. Mar a’ chiad shealladh dhuibh, gheobhar an seo pàirt dhe’n fhiosrachadh mu dheidhinn nan òran a nochd ann an Mac-Talla, Volume 6, 1897-1898.  

Tha sinn ag obair air stòr-data slàn far am bi sinn a’ cur tuilleadh fiosrachaidh mar thiotalan eile, fuinn, a’ chiad loidhne dhe’n t-séist agus cheathramh, gnéithean bhàrdachd, agus m.s.a.a.  

Tha Mac-Talla air loidhne an seo far am faighear na briathran air fhoillseachadh.

Comharraichaibh: 

  1. Tha bàr-sgrolaidh ceart aig bun na duilleige – feumaidh sibh dhol dhan làimh dheis gus còrr a’ chlàr-amais fhaicinn. 
  2. Gu bheil an litreachadh a tha seo a’ leantainn dìreach mar a nochd na faclan ann am Mac-Talla fhéin, agus mar sin chan eil e dol a bhith buileach riaghailteach.  

Tha sinn an dòchas gun còrd na tha seo sibh agus leigidh sinn fios nuair a bhitheas an còrr deiseal.  


Over the past year, the Language in Lyrics team has been hard at work compiling an index of Gaelic songs sung and composed in Nova Scotia and drawn from a variety of sources.  

As a sneak peek, below is a simplified excerpt of the index created with song data from Mac-Talla, the Gaelic newspaper published in Sydney, Cape Breton from 1892 to 1904. This excerpt contains 100 songs (in alphabetical order) featured in Mac-Talla, Volume 6, 1897-1898. 

We are working on a more comprehensive index which will be searchable and will present additional information for researchers, including alternative titles, air, first line of the chorus (if applicable), subject matter, gender voice of poetry, composer gender, date composed, and more. 

All issues of Mac-Talla are available online here, where you can view the full written versions of all the songs featured in this table.

Please note:

  1. The orthography in this table is not standard but represents how items and names were spelled in Mac-Talla.
  2. There is a ‘right-scroll’ function at the bottom of this page.

Stay tuned for news about the full database currently in development. Until then, enjoy this sneak peek!


Gaelic Songs in Mac-Talla

Song TitleFirst line (Verse)ClassificationsStructurePlace of OriginComposer NameComposer PatronymicComposer DatesAssociated LocationIdentifier NumberDate of PublicationPage NumberOnline Access
A’ Faire Gu Caomh Air Mo Cheann’N uair bhios cagarsaich dhiomhair a’ snàmh air gach taobhReligious, SpiritualEight line verseScotlandVol. 6, No. 927 August 18977https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Air Bhlàr Na H-EiphitCruaidh, dian bha buaidh nan GordonachHistoricalEight line verseScotlandAlasdair Mac IonmhuinBàrd Mhic-FhionghainEgyptVol. 6, No. 158 October 18971https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Air Latha Na Maoile Ruaidhe Chaidh na Tuathich gu pròisail Ann an òrdagh a chatha Praise, HistoricalEight line verseScotlandDonnachadhDonnachadh Mac-an-Dubh-Schuilich, Fear Brataich Cholla Na CeapichVol. 6, No. 3128 January 18988https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
AlbainnFàilte le dùrachd do dhùthaich nan àrd-bheannHomelandEight line verseScotlandUnknownVol. 6, No. 12 July 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Am Bheil Iad ’Gam Ionndrain O’N BhaileAm bheil iad ’gam ionndrainn o’n bhaile?Homeland, ExileEight line verseUnited StatesCaroline Atherton MasonVol. 6, No. 423 July 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Am Bodach Bochd’S tric mi smaointean ’am aonarComplaint, Lament, HomelandEight line verseOtherIain MacGhriogairAn Lighiche Iain MacGhriogairIndiaVol. 6, No. 2012 November 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Am Bruadar InnseanachLament, Dialogue, HomelandEight line verseScotlandJohn MacGregorSurgeon Lieut.-Colonel John MacGregorIndiaVol. 6, No. 2624 December 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Am Faigh A’ Ghàidhlig Bàs?Duisg suas, a Ghàidhlig, ’s tog do ghuthPraiseEight line verseScotlandNiall Mac Leòid1843-1913Glendale, EdinburghVol. 6, No. 1722 October 18976https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Am Maraiche ’S A LeannanO, ’s mairg tha ’n diugh feadh garbhlaichDialogue, LoveEight line verseScotlandMàiri Nic Ealair1836-1890BallachulishVol. 6, No. 713 August 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
An Gaidheal Am Measg Nan Gall Cha togar fonn leam ach trom air m’ aineoil Complaint, Lament, LoveFour line verse / four line chorusScotland Mac Gilleain Bard MacGilleainBarra, Lowlands, Calder parishVol. 6, No. 3725 February 18988https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
An Gille Beag Aig Da So an gille beag aig da PraiseFour line verse / four line chorusNova ScotiaAlexander MacLean SinclairVol. 6, No. 3021 January 18988 https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
An Gille Dubh Ciar-DhubhCha dirich mi brughachLoveEight line verseScotlandSeonaidh LinkSeonaidh Iain LinkSollas, North UistVol. 6, No. 66 August 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
An Nighean Dubh’Nighean dubh nan gruaidhean craobhachLoveFour line verse / Three line chorusScotlandVol. 6, No. 1217 September 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
An Seillean Agus A’ ChuileagA chreutair aimidich gun ghòDialogue, NatureEight line verseScotlandNiall Mac Leòid1843-1913Glendale, EdinburghVol. 6, No. 316 July 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Beannachd Dheireannach An EilthirichBha long nan crann caolHomeland, Lament, PoliticalEight line verseScotlandEobhan MacCollaLochfinesideVol. 6, No. 713 August 18977https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Bruadar AnnaHo ro, an cuala tuHumorousEight line verseScotlandBeinn Neibheis , Beinn BhàrneachVol. 6, No. 2517 December 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Bu Mhor Am Beud Gu ’M BasaicheadhBu mhor am beud gu ’m basaicheadhPraiseEight line verseScotlandDonnchadh Mac an T-SaoirDonnchadh Bàn Mac an T-Saoir1724-1812ArgyllVol. 6, No. 2012 November 18973https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Cabar-Feidh Deoch-slainte chabair fèidh so Historical, Praise, ComplaintScotlandTormad MacLeòid AsainnVol. 6, No. 3311 February 18988https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Caithream Do Righ Tearlach Ii Nall a’ chuach—còrn nam buadh PraiseEight line verseScotlandWalter ScottVol. 6, No. 2915 January 18988
https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Carraig ThuraAn d’ fhag thu gorm astar nan speurNatureEight line verseScotlandVol. 6, No. 195 November 18972https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Chlann Domhnuill an fhraoich Chlann Domhnuill an fhraoich Local events and characters; HistoricalScotlandVol. 6, No. 324 February 18987 https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Coinnneamh Bhliadhnail Clann Eilean A’ CheoMo dhùrachd blàth do chloinn mo shluaighPraise, Nature, HomelandFour line verseScotlandNiall Mac Leòid1843-1913Baile Chluaidh, Edinburgh, GlendaleVol. 6, No. 2731 December 18974https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Comann Chloinn Ghilleathain’Nuair bha mise òg gu’m b’e mo dhoighPraise, HistoricalEight line verseScotlandSeamas MacIlleathainVol. 6, No. 195 November 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Comhairle Do Na Gillean Oga Tionndaidh rium a’s leugh a’ choir InstructiveFour line verse / four line chorusScotlandMac CuarraigVol. 6, No. 3418 February 18988 https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Comhstrith Nan LitricheanThuirt “A” ri “B,” mas leir duit miDialogue, Political, ComplaintEight line verseScotlandCalum Caimbeul MacPhailAm Filidh Lathurnach1847-1913DalmallyVol. 6, No. 424 July 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Cumha’S mi siubhal fo dhubhar a’ MhìllElegyFour line verseScotlandMac an T-Saoirn t-Olla Mac-an-t-Saoir , Aodhaire Chill-Math-NiobhaigVol. 6, No. 1722 October 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Cumha Do Dh’ Fhorsair Choire-’N-T-SithO tha mulad ’s tha sgios ormLamentEight line verseScotlandIain CaimbeulBàrd na Leadaige1823-1897Vol. 6, No. 2731 December 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Cumha Iain Ghairbh Mhic-Chaluim Rarsaidh’S mi na m’ shuidh’ air an fhaodhlainnElegy, LamentFour line verse / Four line chorusScotlandRaasayVol. 6, No. 66 August 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Cumha Rao Air A Son FeinMo thruaigh, cia minic a bha againn comhradh diomhair!ElegyNo structureScotlandRaoRao nighean RongoviVol. 6, No. 103 September 18971https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Do ’N Ghaidhlig O! c’aite a’ bheil na fiùrain sin Praise, ComplaintFour line verse / four line chorusUnknownVol. 6, No. 324 February 18988https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Do Ghaidheil Dhargai Seinneam cliù nan Gaidheil chruaidh Praise, HistoricalTwo line verse / Three line chorusOtherSeamas MacFhoinghain Seamas N. MacFhoinghain Moosomin, Dargai, India Vol. 6, No. 3625 February 18988https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Do’N ChuaichMo Chùach duìl bhinn táir fáilteach linnPraise, NatureSix line verseScotlandUnknownVol. 6, No. 416 July 18977https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Duanag Le Saighdear MuileachGur-a mis’ tha fo airtnealComplaint, HistoricalTwo line verse / Three line chorusScotlandMullVol. 6, No. 820 August 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Failt Ort Fein, A Mhic-Talla Failt ort fein, a MHIC-TALLA Praise, Rann / DuanEight line verseScotlandConaVol. 6, No. 287 January 18981 https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Finan Agus LormaAnns an tràth-mhaduinn ghluais miExile, Love, NatureEight line verseScotlandMàiriVol. 6, No. 141 October 18977https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
FiosrachadhEisd thus’ a nighean ’s gun innis misComplaint, LoveFour line verseScotlandVol. 6, No. 1324 September 18971https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Freagairt Do Bharbara C LeitchA mhaighdean ainmeil gur duilich searbh leamPraiseEight line verseUnknownS. M. G.Vol. 6, No. 1829 October 18971https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Gaol Duthcha’Bheil neach, air bith, ’s an deo na chrePraiseNo structureScotlandWalter ScottSir Walter ScottMargareeVol. 6, No. 2731 December 18976https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Ged Tha Mi Gun Chrodh Gun AigheanFhir a dh’ imicheas thar chuantanLoveFour line verse / Four line chorusScotlandVol. 6, No. 158 October 18971https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Gruagach Is Aithne Dhomh Sùilean is caomhaile, Aodann is tlachdmhoire PraiseEight line verse / eight line chorusUnknownVol. 6, No. 3021 January 18987https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Gu Comunn Naomh Andrais, Sidni, C. BTha mi ’n so a cur leis an teachdaire chlisRann / DuanFour line verseOntarioDughal Caimbeulc. 1897HamiltonVol. 6, No. 233 December 18974https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Gu Ma Slan Do ’N OigfhearGu ma slàn do ’n òigfhearLove, LamentEight line verseScotlandVol. 6, No. 927 August 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Iorram Na H-Imrich ChuainChaidh sinne gu tràighPraiseEight line verseScotlandD. MacRathRev. D. MacRathNis, LewisVol. 6, No. 1722 October 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
LaoidhAinm Immanuel chaoimh r’ a luaidhReligiousFour line verseScotlandVol. 6, No. 1217 September 18971https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
LaoidhAr gràdh biodh dhuitse, Thriath nam buadhReligionFour line verseUnknownVol. 6, No. 141 October 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
LaoidhFad as o shiantan dorch an t-saogh’lReligious, SpiritualFour line verseUnknownVol. 6, No. 2119 November 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Laoidh Feuch aig in dorus coigreach sgith! Religious, SpiritualFour line verseScotlandVol. 6, No. 3525 February 18988https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
LaoidhFeuchaibh, ’naoimh, tha ’n sealladh glòrmhorReligiousSix line verseScotlandVol. 6, No. 1722 October 18977https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Laoidh Nis tha ’n geamhradh air gach taobh Religious, Spiritual, NatureFour line verseScotlandVol. 6, No. 3418 February 18988https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Laoidh (24th Psalm)Ard Bhuachaille an tréudReligiousSix line verseScotlandUnknownVol. 6, No. 29 July 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Laoidh (Hymn 179)Ri d’ thaobhsa, Iosa, seasam fhéinReligious, SpiritualFour line verseUnknownUnknownVol. 6, No. 713 August 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Laoidh (Hymn 152)’S beannaicht’ an ceangal gràidh nach leigReligious, SpiritualFour line verseScotlandWesleyVol. 6, No. 927 August 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Laoidh (Hymn 267)Mo làithean tha ad laimhReligious, SpiritualFour line verseScotlandW. F. LloydVol. 6, No. 820 August 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Laoidh Na BeathaNa h-innis dhomh am briathran dubhachReligiousFour line verseScotlandTearlach MacGilleainSeanailear Mac-GilléainVol. 6, No. 1110 September 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Laoidh No MarbhrannA bhi ’g earbs’ ann an duine, sin a bhunaid tha truaghElegy, ReligiousFour line verseScotlandD. I. MacRathEilean MórVol. 6, No. 103 September 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Leanabh An Aigh’S e leanabh an aigh an leanabh bh’aig MairiReligious, SpiritualFour line verseMàiri NicDhùghaillVol. 6, No. 1829 October 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
LeomagFhuair e brat air son an urlairBalladFour line verseScotlandEachann Mac’IlleathainLoch-aillseVol. 6, No. 233 December 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
LeomagTha ghrian a nis air eirighComplaint, InstructiveFour line verseScotlandEachann Mac’IlleathainLoch-aislleVol. 6, No. 2119 November 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
LeomagTha ghrian a nis air eirigh (cont’d.)Complaint, InstructiveFour line verseScotlandEachann Mac’IlleathainVol. 6, No. 2226 November 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Maighdean Ghouri Air feasgar samhraidh ’n àm a’ cheitein LoveFour line verse / four line chorusScotlandVol. 6, No. 287 January 18981 https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Mharbh-Rann Do ’N Urramach Padruig Mac Illeadhain Cha ’n urra’ mi, cha ’n aithne dhomh Elegy, PraiseEight line verseScotlandRuari MoirastanLewis, Hogamah, Stornaway Vol. 6, No. 2915 January 18988https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Mo ThirIs duthaich shaibhear, shuairc iPraise, Homeland, NatureFour line verseScotlandL. M.1724-1812ArgyllVol. 6, No. 66 August 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Moladh Na GaidhligTha iad fearail, fallain, [?]asgailt’PraiseFour line verse / Four line chorusScotlandDun-odhainnVol. 6, No. 233 December 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Na SruthainA shruthain, a shruthain an aonaichNature, SpiritualEight line verseScotlandMac-OidhcheVol. 6, No. 103 September 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Oganach Donn Na Bainnse Gur bòidheach an duine tha ’n Uilleam nam fiadh LoveFour line verse / four line chorusScotlandVol. 6, No. 3021 January 18981https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
OranTha mi fo phramh ’s mi gun sunnd gun abhachdElegy, Spiritual, LamentEight line verseOntarioMaoilish [Maoileas] Mac IlleMhaoilFinch, StormontVol. 6, No. 158 October 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Oran Air A’ Bhan-Righ BhictoriaCha ’n eil bàrd riamh a rinn dàn duinnPraiseEight line verseScotlandMàiri Nic Ealair1836-1890BallachulishVol. 6, No. 29 July 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Oran BroinTha mo chridh’ an diugh brònachElegy, LamentTwo line verse / Three line chorusScotlandTearlach MacGilleainSeanailear Mac-GilléainIndiaVol. 6, No. 1110 September 18977https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Oran Do ’N Phiob Thombaca’S toigh leam thu ’sa mhaduinn reòtaPraise, HumorousFour line verse / Four line chorusScotlandAlexander Campbell MorrisonVol. 6, No. 820 August 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Oran Do Mhac ‘Ic Alasdair Ghlinne-GaraidhBho Chomhann nam bradanPraiseEight line verseScotlandAilean Mac DhùghaillAilean Dallc. 1750 – 1829GlengarryVol. 6, No. 1110 September 18971https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Oran Do Mhaighdinn Cois-A-Bhile’S ro mhuladach, neo-àdhmhorLoveEight line verseScotlandDòmhnull MacGhriogairCois a’ BhileVol. 6, No. 1217 September 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Oran Eibhinn Uisteachcha’n eil a chùis a cordadh riumHumorousTwo line verse / Three line chorusScotlandVol. 6, No. 141 October 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Oran Gaoil Cha ghabh mi ’n te shrideagach, shradagach, ruadh Love, InstructiveFour line verse / four line chorusScotlandLachann Mac an Lèigh Lachann Dubh a’ Chrògain MullVol. 6, No. 3418 February 18988https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Oran GaoilIs tric mi gach la a cuimhneach’ do ghraidhLove, PraiseEight line verseScotlandMullVol. 6, No. 927 August 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Oran Gaoil ’S binn ’an seòmar ceòl nan teud LoveFour line verse / four line chorusScotlandEoghan MacCollaVol. 6, No. 287 January 18988 https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Oran Gun DuaisNa’m biodh caileag agam fhìnHumorousFour line verseScotlandVol. 6, No. 1110 September 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Oran Le Seann SealgairBheir sinn ’san t-Samhradh am monadh oirnnPraiseFour line verseScotlandVol. 6, No. 195 November 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Oran MoraigA Mhorag chiatach a’ chùil dualaichPraise, LoveTwo line verse / Three line chorusScotlandAlasdair Mac DhòmhnuillAlasdair mac Mhaighstir Alasdairc. 1690-c. 1770MoidartVol. 6, No. 1615 October 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Oran Na SpainntichGur h-i bean mo ghaoil an SpainnteachPraiseEight line verseScotlandGilleasbig DomhnullachForsair Choir-an-ShithBorn c. 1720ArgyllVol. 6, No. 2012 November 18977https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Oran Oidhche ShamhnaAir oidhche na Samhain, bidh ann, bidh ann,Rann / Duan, InstructiveFour line verse / Four line chorusScotlandVol. 6, No. 2410 December 18977https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Oran Oidhche ShamhnaBonnach saluinn, na sgadan, ’bhios goirt, ’bhios goirtRann / DuanFour line verse / Three line chorusScotlandVol. 6, No. 2517 December 18976https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Oran StuamachdAm fear a dh’ fhasas deigheil airRann / Duan, InstructiveFour line verse / Five line chorusUnknownVol. 6, No. 2410 December 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Oran UrFhuair mi eòlas an iomadh àiteLoveFour line verse/Four line chorusScotlandUnknownAm Filidh Lathurnach1847-1913DalmallyVol. 6, No. 424 July 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Prionns’ Tearlach A’ Dealachadh Ri Floraidh Dhomhnullach’Dh’ionnsuidh cladach a’ chuainHistoricalSixteen line verseScotlandMacLeòidD. B. MacLeòidVol. 6, No. 1324 September 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Rannan MisnichidhA mhuinntir mo ghaoilReligious, SpiritualEight line verseScotlandIain CaimbeulBàrd na Leideige1823-1897Vol. 6, No. 2410 December 18971https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Ruathar Mhic-Mhuirich Rinn Mac Mhuirich bòid Ballad, DialogueEight line verseScotlandVol. 6, No. 287 January 18988 https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Sealladh Air Oisean Air feasgar ciùin, sàmhach, ’s an earrach Lament, HomelandEight line verseScotlandNiall Mac Leòid 1843-1913Glendale, EdinburghVol. 6, No. 324 February 18988https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Seann OranThoir fios gu taobh thall nan garbh-chriochComplaint, HistoricalFour line verse / Four line chorusScotlandCoinneach MacCoinnichCoinneach Dubh / Coinneach Dubh Mac Dhon’ ‘ic CoinnichVol. 6, No. 1829 October 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
’S Caochlaideach Gach NiC’ àite ’bheil an comunn àbhachComplaint, HomelandEight line verseScotlandS. M. G.Vol. 6, No. 1829 October 18977https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
’S Cianail M’ Aigne’S cian-ail m’aigne bho na mhadainnLoveEight line verseScotlandUilleam MacCoinnichVol. 6, No. 12 July 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Smeorach Chloinn-DughaillGhineadh mi ’san tir nach coimheachPraiseFour line verse / Four line chorusScotlandAilean Mac DhùghaillAilean Dallc. 1750 – 1829GlengarryVol. 6, No. 1110 September 18971https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
So Dhiubh Pris A Phaipear GhàidhligSo dhiubh pris a phaipear GhàidhligPraiseNo structureNova ScotiaDùghallachTaillear Dughallach, Sandi TàillearMargareeVol. 6, No. 2731 December 18974https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Taigh Beag Mo MhatharTha mo smuain a ruith ’san am s’PraiseFive line verseNova ScotiaScotlandVol. 6, No. 2410 December 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Tha Siùil Ri Croinn ’G An Sgaoileadh ShuasTha siùil ri croinn ’g an sgaoileadh shuasExile, LamentFour line verseScotlandVol. 6, No. 103 September 18971https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Thainig, thainig, thainig iad Thainig, thainig, thainig iadLocal events and characters; HistoricalFour line verseScotlandVol. 6, No. 324 February 18987 https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Tir Nam BeannO, ’s mi nach fhàgadh tir nam beannPraise, Homeland, NatureEight line verseScotlandVol. 6, No. 1324 September 18971https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Toiseach A GheamhraidhNis’ o ’n thainig fuachd ’us crannadhComplaint, NatureFour line verseUnknownC. C.Vol. 6, No. 2517 December 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Tuath Dhruim-Albainn O có a rìgh nach seinneadh dàn PraiseEight line verse / eight line chorusScotlandVol. 6, No. 3021 January 18988https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Tuireadh Seann Fhleasgach ’S tha mise ’n so an diugh leam fhein ComplaintFour line verse / four line chorusScotlandIain CaimbeulBàrd na Leideige 1823-1897Vol. 6, No. 2915 January 18988
https://dasg.ac.uk/text/81006.txt
Tuireadh Seann MhaighdinnTionndaidh nis nall a nionagLamentFour line verseScotlandIain CaimbeulBàrd na Leadaige1823-1897Vol. 6, No. 2731 December 18978https://dasg.ac.uk/text/81006.txt